Stadgar

Stadgar

Stadgar – Antagna 2014-09-30

 1. Nation

Norrlands Nation är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Norrlands

Nation har sitt säte i Växjö och riktar sig till studenter vid Linnéuniversitetet.

 1. Syfte

Nationens syfte är att bereda tillfälle för socialt umgänge för föreningens medlemmar genom anordnande av sociala, kulturella, idrottsliga arrangemang och aktiviteter.

 1. Medlemskap

För medlemskap i nationen krävs det att personen är minst 18 år. Vi riktar oss till studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö. Medlemsavgiften är 100 SEK på höstterminen och 50 SEK på vårterminen.

 1. Hedersmedlem

Alla som suttit i Norrlands Nations styrelse minst två terminer blir utnämnd till hedersmedlem.

Även medlemmar utanför styrelsen kan bli utnämnd till hedersmedlem för att denne

på ett förtjänstfullt och bestående sätt ställt upp för föreningen och dess verksamhet. Hedersmedlemskap innebär att man inte behöver betala medlemsavgift. Som hedersmedlem är automatiskt medlem i Skånes Nation, Smålands Nation, Västkustens Nation, Östgöta Nation och EHVS. Hedersmedlemmar utses på årsmöte eller extrainsatt årsmöte.

 1. Årsmöte

Verksamhetsåret är 1 maj till 30 april och årsmötet ska ske senast före maj månads utgång.

Årsmötet är beslutsmässigt endast om kallelse, genom anslag på Växjö Campus har skett

senast två veckor före mötet, samt att en absolut majoritet av den aktuella styrelsen är

närvarande. Minst en revisor ska utses på ett nationsmöte senast två veckor innan aktuellt

årsmöte. På årsmötet sker val av ny styrelse och inför årsmötet är alla styrelseposter

öppna för medlemmar att söka. Minst 30 dagar innan årsmötet tillsätter styrelsen valberedningen (se 17). Eventuella motioner skickas in senast en vecka före innan årsmötet. Vid årsmötet behandlas följande punkter (se 8). Qurator samt Skattmas ska utses till firmatecknare var för sig. Styrelsen ansvarar för kallelsen till årsmöte samt extrainsatt årsmöte.

 1. Vintermöte

Vintermöte hålls i december månad varje år. Vintermötet är beslutsmässigt endast om kallelse, genom anslag på Växjö Campus har skett senast två veckor före mötet, samt att en absolut majoritet av den aktuella styrelsen är närvarande. På vintermötet sker val av ny styrelse och inför vintermötet är alla styrelseposter öppna för medlemmar att söka. Minst 30 dagar innan vintermötet tillsätter styrelsen valberedningen under ett styrelsemöte (se 17). Eventuella motioner skickas in senast en vecka innan vintermötet. Vid mötet tas samma punkter upp som vid årsmötet med undantag för punkt 8,9 och 10. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte (se 5).

 1. Extrainsatt årsmöte

Extra årsmöte kan hållas om styrelsen anser att det behövs eller om minst tio av

medlemmarna skriftligt begärt det. Mötet kan endast besluta i de ärenden som finns

upptagna i kallelsen. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte (se punkt 5).

 1. Ärende på årsmöte

På årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 1. Mötet öppnas och alla hälsas välkomna
 2. Årsmötets behöriga utlysande
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av sekreterare
 5. Val av justerare tillika rösträknare (två stycken)
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Justering av röstlängden
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Ekonomisk berättelse
 10. Revisorns berättelse
 11. Valberedningens förslag på styrelsemedlemmar
 12. Val av ny styrelse
 13. Fastställande om styrelsens ansvarsfrihet
 14. Hedersmedlemmar
 15. Inspektor
 16. Motioner och prepositioner
 17. Övrigt
 18. Ordförande avslutar mötet
 1. Rösträtt

Röstning vid årsmöte och extrainsatt årsmöte tillkommer varje närvarande medlem i Norrlands Nation. Röstning genom ombud med fullmakt gäller ej.

 1. Röstningsförfarande

Beslut fattas med acklamation. Om votering anses nödvändig sker denna öppet såvida

ingen medlem begär annat. För beslut krävs enkel majoritet om inget annat stadgats. Vid lika

röstetal avgör ordförandes röst utom vid personval då lottning sker.

 1. Styrelsen

Styrelsemedlemmar väljs in vid varje årsmöte. Styrelsen ska bestå av:

1 Qurator

1 ProQurator

1 Skriftställare (sekreterare)

1 Skattmas (kassör)

1 Renskötare (jobbansvarig)

1 Cybernåjd (web/info)

1-2 Kultpalter

1-2 Ärkefestingar

1-2 Idråttsmästare

1 Kåtansvarig (lokalansvarig)

2 Pubsamer (Sivansansvariga)

2 representanter till Nationskollegiet

Samt eventuella övriga ledamöter efter behov, styrelsen i sin helhet bör dock inte överstiga 15 personer. Om vakanta poster uppstår vid årsmöte eller senare tillfälle kan årsmötet vid behov delegera beslutet till styrelsen som sedan kan tillsätta posten vid ett senare styrelsemöte med 2/3 majoritet. Styrelsen är besultsmässig då Quratorn eller ProQuratorn samtminst hälften av styrelsens övriga ledamöter är närvarande. Styrelsen utgör beredande och verkställande organ. Styrelsen består av studerande vid Linnéuniversitetet i Växjö. Styrelsemedlemmar är automatiskt medlemmar i Skånes Nation, Smålands Nation, Västkustens Nation, Östgöta Nation och EHVS. Om Quratorn avgår går ProQuratorn in och röstas vid ett extrainsatt årsmöte in som ny Qurator. Under extrainsatta årsmötet tillsätts en ny ProQurator som ska vara någon från styrelsen. Om inte ProQurator vill ta över posten som Qurator får denne som som Qurator tills en ny Qurator väljs in.

 1. Utskotten

Utskotten är underställda styrelsen och ansvariga inför denna. Utskotten utser själva sina medlemmar utom ordförande (se 11). Utskottsmedlemmar ska bestå av medlemmar i nationen och vara studerande vid Linnéuniversitetet i Växjö. Om en utskottsmedlem avslutar sina studier under terminen får personen sitta kvar i utskottet terminen ut. Utskotten har hand om aktiviteter som riktar sig till resterande medlemmar och styrelse.

 1. Uteslutning

En medlem av nationens styrelse eller utskott som allvarligt skadat nationens syfte eller anseende kan uteslutas. Styrelsen tar beslut om detta vid styrelsemöte och beslutet kräver medhåll av minst 2/3 majoritet av hela styrelsen. Beslut tas med sluten omröstning.

 1. Stadgeändring

Beslut om stadgeändring fattas av ett ordinarie årsmöte och ett därpå följande extra årsmöte

med minst två veckors mellanrum. Beslut om stadgeändring ska fattas med minst 2/3 majoritet av de avgivna rösterna.

 1. Nationens upplösande

För att nationen ska kunna upplösas krävs skriftlig framställan härom till ett ordinarie

årsmöte. För upplösande ska kunna verkställas krävs beslut av ett ordinarie årsmöte och

ett därpå följande extra- eller ordinarie årsmöte med minst en månads mellanrum. Beslut

om upplösande ska fattas, med minst 2/3 majoritet av de avgivna rösterna. Föreningens tillgångar ska vid beslut om upplösning förvaltas av studentkåren i Växjö tills det

att någon annan startar upp föreningen igen.

 1. Inspektor

Nationens Inspektor ska utses på årsmötet genom omröstning. Den gamla Inspektorn ger förslag på en ny Inspektor. Om den nya Inspektorn ej godtas ska årsmötet nominera en ny kandidat. En Inspektor ska vara en företrädare för Norrlands Nation och verka för dess framtida fortlevnad. Inspektorn kan delta i beslutande organs sammanträde. Inspektorn har inte rösträtt på ett styrelsemöte. Inspektorn ska uppmärksamma styrelsen på gällande lagar, nationens stadgar och nationens policy. Inspektorn ska se till att ordning upprätthålls i nationen och dess styrelse samt vara till råd och stöd åt styrelsen. Inspektorn ska tidigare ha suttit i Norrlands Nations styrelse.

 1. Valberedning

Valberedningen ska bestå av tre valberedare varav minst en extern. En extern innebär en person som inte är medlem i Norrlands Nation. Personen ska inte ha en personlig anknytning till den sittande styrelsen. Under valberedningsprocessen ska alla kandidater intervjuas och behandlas lika. Under intervjuerna ska också valberedningen informera om de krav samt möjligheter som finns genom att sitta i styrelsen. Senast tre dagar innan årsmötet ska valberedningens förslag ut till alla sökande samt medlemmar.

2014-09-30

Annonser
%d bloggare gillar detta: