Valberedningens förslag till nästa termins nya styrelse!

Som Qurator har vi i valberedningen valt Josefine Smith. Med sina tidigare erfarenheter som vice ordförande i Norrlands nation anser vi i valberedningen att Josefine nu kan ta huvudansvaret. Josefine delade med sig många bra visioner under sin intervju som vi anser kommer gynna Norrlands nation. Med sin positivitet kommer hon leda nationen i rätt riktning.
As Qurator we have in the nomination comittee chosen Josefine Smith. With her earlier experience as vice president in Norrlands nation we in the nomination comittee consider that Josefine can take full responsibility. Josefine shared many visions during her interview that we consider will favoring Norrlands Nation. With her positivity she will lead the nation in the right direction.

Som Proqurator har vi i valberedningen valt Julia Johansson. Julia kommer att komplettera Josefine som hennes högra hand och vi tror och hoppas att dessa två kommer utveckla dessa poster som inte tidigare lyfts. Tillsammans kommer de att fördela arbetsuppgifterna sinsemellan och leda Norrlands nation framåt.
As Proqurator we have in the nomination comittee chosen Julia Johansson. Julia will complement Josefine as her right hand and we think and hope that these two will improve these posts that haven’t been lifted before. Together they will allocate the tasks between eachother and lead Norrlands nation forward.

Som NK-representanter har vi i valberedningen valt Anna Berneryd och Madeleine Bergman. Med Annas tidigare arbete inom NK anser vi att hon har erfarenheter och nu vill vi ge henne ett större ansvar. Med Madde som sin kompanjon och positiva anda tror vi att de tillsammans kommer representera Norrlands i NK galant.
As NK- representatives we have in the nomination comittee chosen Anna Berneryd and Madeleine Bergman. With Anna’s earlier work in NK with consider that she has experience and want to give her more responsibility. With Madde as her companion and positive spirit we think that they will represent Norrlands in NK excellent together.

Som Sivans-representanter har vi i valberedningen valt Ida Nordmark och Emelie Rydström. Med Idas tidigare erfarenheter i Sivans anser vi i valberedningen att hon ska få fortsätta det exemplariska jobb hon utfört. Nu vid sin sida har valberedningen nominerat Emelie. Tillsammans tror vi att dessa två kommer att utföra ett bra jobb och komplettera varandra.
As Sivans-representatives we have in the nomination comittee chosen Ida Nordmark and Emelie Rydström. With Ida’s earlier experience in Sivans we in the nomination comittee consider that she should continue her excellent work she’s been doing already. Now by her side we have nominated Emelie. Together we think that these two will do an excellent work and complement eachother.

Som Idråttsmästare har vi i valberedningen valt Nina Lundqvist och Jacqueline Aaby. Med Ninas långa erfarenhet inom utskottet och Jackies stora idrottsintresse anser vi att de tillsammans kan blanda gammalt och nytt. Vi tror att dessa två kommer att driva Norrlands sportaktiviteter till nya utmaningar. Vi nominerar även Jackie som Renkapten och vi hoppas hon kommer att leda renarna till segrare.
As Idråttsmästare we have in the nomination comittee chosen Nina Lundqvist and Jacqueline Aaby. With Nina’s long experience and Jackie’s big interest in sports we consider that these two will mix the old with the new. We think that these two will drive Norrlands’ sports activities to new challenges. Vi also nominate Jackie as Renkapten and we hope that she will lead the reindeers to winners.

Som Kultpalter har vi i valberedningen valt Ryan Everson och Victor Svensson. Med Victors tidigare erfarenheter och Ryans engagemang anser vi i valberedningen att dessa killar med deras positiva anda kommer att leda Norrlands kultingar till ytterligare nytänkande och roliga event.
As Kultpalter we have in the nomination comittee chosen Ryan Everson and Victor Svensson.
With Victor’s earlier experience and Ryan’s dedication we in the nomination comittee consider that these guys with their positive spirit will lead Norrlands’ kultingar to further rethinking and fun events.

Som Ärkefästingar har vi i valberedningen valt Ellen Larsson och Nikki Grönborg. Dessa två glada partypinglor kommer att komma in i styrelsen med nytänk och leda Norrlands fester till nya höjder. Med tidigare erfarenheter inom detta område anser vi att dem redan har ett försprång till festingarna.
As Ärkefästingar we have in the nomination comittee chosen Ellen Larsson and Nikki Grönborg. These two happy partygirls will enter the board with rethinking and lead Norrlands’ parties to new heights. With their earlier experience in this area we consider that they have a lead to the party comittee.

Som Cybernåjd & Skriftställare har vi i valberedningen valt Emilia Saarnak. Efter att ha suttit en termin med dessa två poster anser vi i valberedningen att Emilia ska få fortsätta sitt redan exemplariska arbete men även ges en möjlighet till utveckling.
As Cybernåjd and skriftställare we have in the nomination comittee chosen Emilia Saarnak. After sitting a semester with these two posts, we in the nomination committee consider that Emilia should continue her already exemplary work but also provided an opportunity for development.

Som Skattmas & Renskötare har vi i valberedningen valt Zeb Herlin. Med sitt stora kontaktnät och sin sociala kompetens anser vi att Zeb är mest lämpad för att vara renskötare. Zeb kommer även få ansvaret som skattmas då vi i valberedningen anser att han är den personen som är driven att ha en bra ekonomisk struktur. Med sina matematiska talanger och respekt för ekonomi tror vi att Zeb kommer sköta sig galant. Vi tror även att dessa poster inte kommer påverka varandra tidsmässigt.
As Skattmas and Renskötare we have in the nomination comittee chosen Zeb Herlin. With his great contacts and social skills we consider that Zeb is the most suitable to be renskötare. Zeb will also have responsibility as skattmas because we in the nomination comittee think that he is the person who is driven to have a good financial structure. With his mathematic knowledge and respect for economy we think that Zeb will do a terrific job. We also think that these two post won’t affect eachother when thinking about time.

Som Kåtansvarig har vi i valberedningen valt Linn Kaisajuntti. Nu när Norrlands postis ska byggas om anser vi i valberedningen att Linn kommer fungera som en utmärkt projektledare. Linns visioner om Norrlands postis tilltalade valberedningen under intervjun och därför ges hon möjligheten att genomföra dem med resterande styrelses medgivande och hjälpande hand.
As Kåtansvarig we have in the nomination comittee chosen Linn Kaisajuntti. Now that Norrlands’ postis should be rebuilt, we in the nomination committee consider that Linn will serve as an excellent project manager. Linn’s visions about Norrlands’ postis appealed to us during the interview and that is why we give her the opportunity to follow out them with the remaining board’s consent and helping hand.

Med sina tre terminer i Norrlands styrelse, lika många om inte mer i utskottet och som föredetta ordförande i Norrlands så anser vi att Jerry skulle passa utmärkt som supplient. Han kommer att finnas som ett stöd till övriga styrelse och dela med sig av sina erfarenheter på ett utmärkt sätt

With three semesters in Norrlands board and three if not more in a comittee and as former president in Norrlands we in the nomination comittee consider that Jerry should be excellent as suppliant. He is going to be there as a support to the rest of the board and share his experience in a good way.

Annonser
%d bloggare gillar detta: